ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග පටන් ගත්ත කලේ ෆොටෝ ටිකක්

ඔන්න මම ඔයාලට ගෙනාව ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග පටන් ගත්ත කලේ ෆොටෝ ටිකක්.:
මේක ඉතින් ලංකාවේ ඉතහාසය ගැන දැනගන්න ඕනෙ අයට වගෙම,
අපි නොදැක්ක දේවල් දැනගන්න ඕනෙ අයට ගොඩක් වැදගත් වේවි.A mountain station Ohiya, Ceylon in 1894.
Riding on the railroad
Tunnels on the Railway near Ohiya, Ceylon
Sensation Rock, Kadugannawa Railroad Incline 1910 - Kadugannawa, Ceylon
Colombo to Kandy Railway, Ceylon
sensation rock
View on the Railway Columbo to Kandy, Ceylon
Undergoing constructions of a Tunnel, Colombo - Kandy Railway Line, c. 1860
Undergoing constructions of Colombo - Kandy Railway Line 1860
A Government Railway bridge in Ceylon 1880-1890
Kadugannawa Railway Station Colombo - Kandy, Ceylon
Construction on Government Railway Line, Ceylon
Undergoing constructions of Colombo - Kandy Railway Line 1860
Colombo Central Railway Station, Ceylon 1860 to 1880
Colombo to Badulla on the main line at Kadugannawa incline
Railway Bridge Over Gintota River (Gin Ganga), Galle in 1894
Lion's Mouth Colombo Kandy Line
Pothuhera Railway Station, Kurunegala, Ceylon 1890's
Ceylon Railway Engine 66 at Kurunegala in 1909
Railway tracks to Kandy, Ceylon c1890s


ඉතින් කට්ටිය අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් හරි, බලාගත නම් හරි,
මේක වැදගත් කියල හිතෙනවනම් සලකල යන්න

Comments