ලිංගික රහස් අත් පොත 2

Sinhala Sex Guide Book 2

ලිංගික රහස් අත් පොත 2

දරුපල නැත්තෙ ඇයි ?
අගල් 2 ක පුරුශ ලිගුව ප්‍රමාණවත්ද?
අගල් 12 ක පුරුශ ලිගුව සත්යක්ද?
පුරුශ ලිංගය වර්ධනය කරන උපකරණ.
පුරුශ බෙලහීනතා.
කාන්තා පක්ශයේ නිසරු වීමට හේතු
ඩිම්බ,කලල හා ශ්‍රකාණු දන් දිම.
නල දරු ක්‍රමය
කාන්තා ගර්භාශ ගෙඩි
සරු කාලය.
කාන්තා ලුපය
දාතු ශක්තිය වර්දනය කරන ඖෂද
ශ්‍රකානු වතුර වගේද? උකුයිද ?කැට වගේද? මොකක්ද හොද?
ගැබ්ගෙල රොග,
පුරුශ පක්ශයේ පිළිකා,
වෘෂණ කෝශ විශාල වීම,දියර පිරීම.

Sinhala Sex Guide Book 2

ලිංගික රහස් අත් පොත 2

දරුපල නැත්තෙ ඇයි ?
අගල් 2 ක පුරුශ ලිගුව ප්‍රමාණවත්ද?
අගල් 12 ක පුරුශ ලිගුව සත්යක්ද?
පුරුශ ලිංගය වර්ධනය කරන උපකරණ.
පුරුශ බෙලහීනතා.
කාන්තා පක්ශයේ නිසරු වීමට හේතු
ඩිම්බ,කලල හා ශ්‍රකාණු දන් දිම.
නල දරු ක්‍රමය
කාන්තා ගර්භාශ ගෙඩි
සරු කාලය.
කාන්තා ලුපය
දාතු ශක්තිය වර්දනය කරන ඖෂද
ශ්‍රකානු වතුර වගේද? උකුයිද ?කැට වගේද? මොකක්ද හොද?
ගැබ්ගෙල රොග,
පුරුශ පක්ශයේ පිළිකා,
වෘෂණ කෝශ විශාල වීම,දියර පිරීම.


 ෙමතනින් ඔබන්න

Comments