දෙබරා දිමියාට පරදී

බලවතා දෙබරා ද දිමියා ද යන්න දඹුල්ල පහලවැව තල්ගස් දෙබරයකින් දැකගත හැකි විය. දෙබර කූඩුව ආක්‍රමණය කළ දිමියෝ දෙබරුන් ප්‍රාණ ඇපයට ගෙන කා දමන්නට වූහ. උරගයන් ගෙම්බන්ගේ ගොදුරු බවටත්, දිවියන් එළුන්ගේ ගොදුරු බවටත් පත්වනු කොසොල් රජතුමා දුටු සිහින වලින් කියැවෙන බව බෞද්ධ සාහිත්‍යෙය් දැක්වේ. 
 
උපුටා ගැනිම ලංකාදිප පුවත් පත

Comments