අනිමේශ්න් ටිකක්අතපය තියන් නිකන් ඉන්න අයට.

බලවතුන්ගේ අසාධාරනයට එරෙහිව කුඩාවන්ගේ සමගිය.


කෙනෙක් කොන් කිරීමෙන් වරදින්නේ කොන් කරන අපිටමයි.

සමගියෙන් ලොක්කන් මර්දනය කිරීම.

කාටවත් වල කපලා දිනන්න බෑ.

දිනීමේ උන්මාදය.

ජීවිත තරගයෙන් දිනන කෙනෙක් නෑනේද?

මත්බවේ අවසානය?

අපේ ආසාව දෙන්නේ දුකමයි.Comments