රේරුකානේ හිමියන්ගේ පොත් නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://s6.scribdassets.com/javascripts/doc_widget/v1.1.js"> </script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
ScribdX.DocWidget.BASE_URL = "http://www.scribd.com/";
ScribdX.DocWidget.ASSETS_BASE_URL = "http://s6.scribdassets.com/";
(new ScribdX.DocWidget({
    type:"public_document_collections",
    resource_id: 2569626,
    show_resource_owner: true,
    show_doc_thumbnail: true,
    show_doc_owner: true,
    show_doc_reads: true,
    colors: {primary: "#1982AB", secondary: "#302523", label:"#888888", background: "#FFFFFF"},
    height: "400px",
    width: "300px",
    document_order: "ascending"
})).asyncGET();
</script>

24.Buddha NeethiSangrahaya - බුද්ධ නීති සංග්‍රහය

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 1,235
 • 60
 • 08 / 22 / 2010

17.Patichcha Samuppada Vivarana - පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 3,439
 • 78
 • 08 / 22 / 2010

21.Ubhaya Prathimokshaya - උභය ප්‍රාතිමෝක්ෂය

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 561
 • 35
 • 08 / 22 / 2010

07.Wanchaka Dhamma Ha Chithopaklesha Dharma - වන්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 1,493
 • 77
 • 08 / 22 / 2010

05.Pohoya Dinaya - පොහොය දිනය

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 1,716
 • 86
 • 08 / 21 / 2010

25.Keles Ekdahas Pansiyaya -කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 2,029
 • 110
 • 08 / 21 / 2010

14.Nirvana Winishchaya Ha Punaruthpaththi kramaya -නිර්වාණ විනිශ්චය හා පුනර...

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 1,146
 • 64
 • 08 / 21 / 2010

06.Bodhi Poojawa බෝධි පූජාව

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 1,483
 • 89
 • 08 / 19 / 2010

15.Abhidharmaye Mulika Karunu - අභිධර්මයේ මූලික කරුණු

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 2,092
 • 80
 • 08 / 19 / 2010

11.Vidarshana Bhavana Kramaya - විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 2,472
 • 89
 • 08 / 16 / 2010

18.2.Patthana_Maha_Prakarana_Sannaya Part 2 of 2 - පට්ඨාන මහා පකර්ණ සන්නය - ද...

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 839
 • 45
 • 08 / 16 / 2010

18.1.Patthana_Maha_Prakarana_Sannaya Part 1 of 2 - පට්ඨාන මහා පකර්ණ සන්නය - ප...

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 988
 • 59
 • 08 / 16 / 2010

03.Paramitha Prakaranaya පාරමිතා ප්‍රකරණය

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න .This book is written by Venerable Rerukan...
 • 1,134
 • 68
 • 08 / 10 / 2010

02.Suuvisi Maha Gunaya - සූවිසි මහා ගුණය

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න This book is written by Venerable Rerukane...
 • 1,529
 • 70
 • 08 / 10 / 2010

28.Rerukane Chandawimala Maha Naahimi -රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි -චරිත කථාව

රේරුකානේ හිමියන්ගේ මෙම පොත නොමිලයේ කියවීමට සහ බාගත කිරීමට (ඩ්වුන්ලෝඩ් කරගැනීමට ) ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු ඩබ්ලියු . ඔගතරණ .ඕ ආර් ජී වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න The life story of Venerable Rerukane Chand...
 • 1,661
 • 72
 • 07 / 30 / 2010
1 2

Comments