අදින ලද අපූරු නිර්මාණයන්

පහත දැක්‌වෙන චිත්‍ර නිර්මාණ ස්‌කොට්‌ලන්තයේ ජිවත්වන පෝල් කැඩ්න් විසින් අදින ලද අපූරු නිර්මාණයන් ය.

Comments