පරණ කාර්වලින් සත්තු

1950 -60 යුගයේ පරණ වාහන කෑලි පුට්ටු කැර සතුන් ඇතුළු තවත් නිර්මාණ කිරීමට  ඕස්ටේ‍්‍රලියා ජාතික ජේම්ස් කෝබට් සමත්විය.
ඔහුගේ අපුරු කලා නිර්මාණ ජීවමාන  බව බොහෝ දෙනෙක් කියති. ඒවායින්  ඔහු හොඳ ආදායමක්ද උපයයි.
Comments