සිත් තුල ෙමත් මල් පිපිෙද්වා...! SEETH THULA MAET MAL PIPEDEWA.....!: මගීන් දාහක යානයක් එයි?

සිත් තුල ෙමත් මල් පිපිෙද්වා...! SEETH THULA MAET MAL PIPEDEWA.....!: මගීන් දාහක යානයක් එයි?: ඇමෙරිකාවේ බොයිං සමාගම බොයිං 797 නමින් අධිවේගී දැවන්ත යානයක් රහසේ නිපදවතියි වෙබ් අඩවි රැසක් කියයි. ඇතැම් වෙබ් අඩවි පවසනුයේ එය බොරුවක් බවයි. ...

Comments