‘හදවත එළියේ ‘ දැරිය සුවසේ

ඇමෙරිකාවේ ටෙක්සාස් උමා රෝහලේදී අස්වාභාවික හදවතක් සමඟ උපන් ‘‘ ඔඩ්රිනා කාඩිස් දැරිය මාස තුනහමාරක් වු පසු රෝහලෙන් පිටව ගියාය.

ඇගේ හදවත ශරීරය පිටතින් පිහිටියේය.

අසු ලක්ෂයකට එකක් වශයෙන් මෙවැනි දරුවන් උපදිතියි වෛද්‍යවරු කියති.‘‘එක්ස්ටොපියා කෝඩිස් ‘ යනුවෙන් එම තත්වය හැදින්වේ.

මෙලෙස උපදින දරුවන් දහයකින් නවයක්ම උපතේදී මරණයට පත් වෙතියි කියති. කලාතුරකින් ලැබෙන මේ වාසනාව අත්කරගන්නට ඇමෙරිකා දියණියකට හැකි විය.සිරුරේ බාහිරින් පිහිටි හදවත ආරක්ෂා කිරිම සදහා රෝස පැහැති ආරක්ෂිත පලදනාවක් වෛද්‍යවරු සවි කළහ.

මේ සිදුවීම වෛද්‍ය ඉතිහාසයේ නොමැකෙන සංධිස්ථානයක් බව වෛද්‍යවරු කියති.Comments