ජලය සම්පතකි

ජලය සම්පතකි. පිරිසිදු ජලය ‍ඊටත් වඩා මහර්ඝය. ජලය දූෂණය ගැන කතා කරන ලෝකයක දූෂණය නොවූ පිරිසිදු පැහැදිලි ම ජලය ඇති ස්ථාන සමස්ථ ලෝකයේම අවධානයට පාත්‍ර වී තිබේ.

පිලිපීනයේ ලිනාපාකන් දූපත් අවට මුහුදමාලදිවයින් මුහුදපැනමා රාජ්‍යයේ සැන් බ්ලාහි ඩෝග් අයිලන්ඩ්කියුබාවේ කායෝ කොකෝස්පාඤ්ඤයේ මෙනෝකා හි කාලා මැකරෙල්ලෙටාසැමෝවා හි සුආට්‍රෙන්ච්ඔරිගන් හි ක්රේටර් විලචීනයේ ජිං ෂැං ගුය වෙරළමැලේෂියාවේ සාබායෝමින් හි ජෙනී විලබ්‍රසීලයේ රියෝ සුකුරිප්‍රංශයේ කාලන්ක්‍යු ගංගාවජපානයේ ඔකිනාවාහි පැනාරි දූපත අවට මුහුදගලපාගුස් හි පීටෲ අයෝරානෙවාදා හි තාහී ජලාශයහොන්ඩුරාස් හි කාගෝස්ක්‍රොඒෂියා හි ප්‍රිමොස්ටබර්මියුඩා හි ශාන්ත ජෝ‍ජ් වෙරළහවායි හි හනාවුමා බොක්කනවසීලන්තයේ පුපූප්‍රංශයේ කැලන්ක්‍යුආජන්ටිනාවේ රියෝ අසුල්ග්‍රීසියේ කොෆූකොක් දූපතබෝනියෝ හි බැක් බැක් වෙරළ

Comments