කැටයමටත් පොත පෙරළයි

පොත් වලින් කළ හැක්කේ දැනුම ලබා ගැනීම වැනි දේ පමණක් නොවන බව කලා කරුවෝ තහවුරු කැර සිටිති. ඔවුහු පොත් භාවිතා කැර විවිධ භූ දර්ශණ නිර්මාණය කළහ. එය දැන් ලොව ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින කලාවක් ලෙස හැඳින්වේ.Comments