ආලෝකය හා අඳුර ගෙන ‍එන්නේ අපූරු චමත්කාරයකි

ආලෝකය හා අඳුර ගෙන ‍එන්නේ අපූරු චමත්කාරයකි. ආලෝකය ඇති තැන අඳුර පාලනය කළ හැකිනම් එයින් විසිතුරු නිර්මාණයක් කළ හැකි බව පසක් කළ කලාකරුවන්ගේ අපූරු නිර්මාණ කිහිපයකි මේ.

Comments