පැන්සල් තුඩෙහි කැටයම


පැන්සලෙන් සිතුවම් ඇදීම අරුමයක් නොවේ. පැන්සල සිතුවමක් බවට හෝ කැටයමක් බවට පත්කළ හැකිනම් එය අරුමයකි. විශ්මිත නිර්මාණ බිහිකරන කලාකරුවෝ පැන්සල් තුඩටත් ජීවය දෙති. මේ අපූරු නිර්මාණ බිහිකැර ඇත්තේ සියුම් පැන්සල් තුඩෙහිය.

  


අදහස්(2) බැලූවෝ (1448)

Comments