කාසි භාවිතා කරමින් සිදුකළ අපූරු නිර්මාණ


මුදල් කාසි කපා විනාශ කිරිම, පළුදු කිරීම හෝ තලා දැමීම වරදක් බව මහ බැංකුව කියයි. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව ලොව සියළු රටවල දී වරදක් ලෙස පිළිගැනෙන්නකි. එසේ වුව ද මේ ඡායාරූපවලින් දැක්වෙන්නේ කාසි භාවිතා කරමින් සිදුකළ අපූරු නිර්මාණ කිහිපයකි.Comments