ඇටසැකිළි නිර්මාණ


ආකර්ශනීය අයුරින් දැව භාණ්ඩ නිපදවීම සෑම තැනකම සිදුවන දෙයකි. ඇතැම් දෙනා පැරණි මෝස්තරයට දැව භාණ්ඩ නිර්මාණය කරන අතර තවත් පිරිසක් නවීන පන්නයේ අමුතු හැඩැති භාණ්ඩ නිපදවති. පුදුම සහගත නිර්මාණ එක් කරමින් තම ගෘහ භාණ්ඩ අළෙවිකැර ගැනීමට ද ඇතැම් නිෂ්පාදකයෝ කටයුතු කරති. මේ නිර්මාණ බිහිකළ කලාකරුවා සිය නිවසේ ඇති දැවමය නිෂ්පාදන සියුම් ලෙස කැටයම් කරමින් අපූරු ඇටසැකිළි නිර්මාණය කැර ඇත්තේ සිත්ගන්නා සුළු ආකාරයෙනි.


=


=

==
 

Comments