කුණු ගොඩෙන් මතුවූ සිතුවම්


වැඩකට ගත නොහැකි ප්ලාස්ටික් කැබලි බොහෝ විට කරදරයකි. කසළ ගොඩට දමා ඉවත්කරන මේවා කලා කරුවන්ට නම් මහඟු සම්පතක් වී ඇත. ප්ලාස්ටික් බොත්ත්ම, සෙල්ලම් බඩු කැබලි, කුඩා ප්ලාස්ටික් සත්ත්ව අනුරූවලින් නිර්මාණය කැර ඇති මේ සිතුවම් අද ලෝකයේ අධික මිලට විකිණෙයි.
 

Comments